Vedtægter for

Grafisk Seniorklub

HK it, medie & industri

Hovedstaden

§ 1

Klubbens navn er Grafisk Seniorklub HK it, medie & industri Hovedstaden. Som medlem er alle, som har været ansat på en grafisk arbejdsplads og som opretholder medlemskab af HK, efter de er overgået til efterløn eller pension.

Foreningens formål er at samle medlemmerne til diverse arrangementer, i nogle tilfælde med ægtefælle/ samlever, ud fra ønsket om at skabe fælles hygge og sammenhold i hverdagen.

 

§ 2

Klubben modtager et årligt tilskud fra HK Hovedstaden, fastsat efter det aktuelle medlemstal af efterlønnere og pensionister.

 

§ 3

Klubbens arrangementer annonceres i publikationer udsendt af HK Hovedstaden og HK it, medie & industri Hovedstaden, samt på hjemmesiden og via e-mail.

 

§ 4

Den årlige generalforsamling afholdes 2. tirsdag i marts. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel i publikationer udsendt af HK Hovedstaden og HK it, medie & industri Hovedstaden, samt på hjemmesiden og via e-mail.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingens faste dagsorden er:

Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere

Beretning

Regnskab

Vedtægtsændringer

Indkomne forslag

Valg

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 25 medlemmer fremsætter motiveret ønske herom, eller et flertal i bestyrelsen finder det fornødent.

 

§ 5

På den ordinære generalforsamling vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, 3 bestyrelsessuppleanter, 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter på følgende måde:

I lige år vælges næstformand, kasserer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant.

I ulige år vælges formand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsessuppleanter, 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant.

 

 

§ 6

På generalforsamlingen forelægges regnskabet til godkendelse efter at være kontrolleret af bilagskontrollanterne.

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank/girokonti hver for sig.

 

§ 7

Bestyrelsens Formand, næstformand og kasserer oppebærer et honorar efter HK Hovedstadens regler.

Administrative udgifter, fra øvrige bestyrelsesmedlemmer, afholdes af foreningens kasse.

Derudover er alle bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) betalingsfrie ved arrangementer med betaling.

 

§ 8

Ved eventuel ophævelse af klubben tilfalder aktiverne HK it, medie & industri Hovedstaden.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. januar 2017

Tilføjelser til §§ 4 og 7 blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2018

 

Klubbens hjemmeside

www.hkgrafisk-seniorklub.dk